Give Peace a Hand

Vorming in inspirerend burgerschap

“Oorlogen vinden hun oorsprong in de hoofden van mens
en, het is in de hoofden van mensen dat de verdediging van de vrede moet worden opgebouwd” Oprichtingsakte van UNESCO van 1945

Voor wie?

Voor alle jongeren in België tussen 14 en 18 jaar die een geïnspireerde en inspirerende reis naar burgerschap willen maken om leiders van - en/of deelnemers aan - positieve verandering voor de maatschappij te worden, die aangeduid zijn als "ambassadeurs voor hun school/klas" en die begeleid worden door een leerkracht van school.


Wat?

Dit project laat jongeren de sociaal-culturele, religieuze en taalkundige diversiteit van ons land ervaren en de rijkdom ervan waarderen.


Het nodigt hen uit om samen na te denken over het begrip burgerschap, in de zin van acties gericht op het algemeen welzijn en broederlijke solidariteit, en om positieve actie te ondernemen voor de samenleving, te beginnen met hun eigen schoolomgeving.


Met welk doel?
  • jongeren bewust te maken en hen te begeleiden bij het ontwikkelen van een gevoel van burgerschap
  • hen uitrusten om collectief actie te ondernemen voor het algemeen welzijn
  • de oprichting van een netwerk van broederlijke solidariteit aanmoedigen

Programma 2024-2025

Dit project vindt plaats in tweetalig Nederlands-Frans en brengt jongeren uit de sociaal-culturele, religieuze en taalkundige diversiteit van ons land samen. Het nodigt hen uit om na te denken over het begrip burgerschap en om positief op te treden voor de samenleving, te beginnen met hun eigen schoolomgeving.

Vorming 4&5 november 2024 te Rotselaar:

Het eerste moment waarop jongeren de ontmoeting ervaren met hun leeftijdsgenoten en met mensen die zich inzetten voor vrede. Dit is een kans voor jongeren om:

  • na te denken over hun verantwoordelijkheid als   burgers
  • inspiratie op te doen 
  • vaardigheden te verwerven die nodig zijn om de wereld naar vrede te brengen. Door middel van dialoog en vertrouwd te worden met de Gulden Regel ontdekken ze hoe ze een samenleving kunnen opbouwen waarin iedereen gerespecteerd wordt in zijn diversiteit.


Praktisch:

  • Vorming : in het Centrum Eenheid – Aarschotsesteenweg 381, 3111 Rotselaar
  • Verblijf en maaltijden: in het Sint-Paulus Centrum - Galgenstraat 36, 3110 Rotselaar (10 min te voet van het Centrum Eenheid)
  • Station: Wezemaal (30 min te voet van het verblijf)

Uuregeling: 

Start op 4 november te 9h in het Centrum Eenheid

Einde op 5 november te 16h in het Centrum Eenheid

Actie tussen november 2024 en april 2025:

Elke jongere wordt uitgenodigd om te blijven bouwen aan vrede in zijn eigen schoolomgeving door solidariteitsactiviteiten te initiëren, met schoolvrienden, ondersteund door de leraar. Hiervoor worden concrete methodologische sleutels aangereikt.

Terugkom-weekend: zaterdag 1 februari en zondag 2 februari 2025 in Rotselaar

Ter gelegenheid van de internationale dag voor universele broederschap op 4 februari is een terugkom-weekend gepland, om ervaringen en goede praktijken uit te wisselen, vrede te blijven ervaren door ontmoeting en ons voor te bereiden op het evenement “Run4Unity”. Het is een kans voor jongeren om hun banden te versterken en te leren van elkaar.

Evenement ‘Give Peace a Hand’: 27 april 2025 in Brussel

Bij gelegenheid van de wereldwijde Run4Unity wordt een groot intergenerationeel vredesevenement georganiseerd om zoveel mogelijk mensen aan te moedigen zich in te zetten voor vrede.


Run4Unity is een internationale estafetteloop die sinds 2005 wordt georganiseerd door ‘Jongeren voor een Verenigde Wereld’. Duizenden tieners in honderden steden over de hele wereld zijn om de beurt online. Zo tonen zij hun toewijding voor vrede en menselijke broederschap, en verspreiden zij de Gulden Regel als een effectief instrument om vrede te bereiken.

Programma 2023-2024

Het schooljaar 2023-2024 werd gekenmerkt door de lancering van het project ‘Give Peace a Hand’, aangeboden aan scholen in heel België, met als doel jongeren te mobiliseren voor geïnspireerd en inspirerend burgerschap.

5 scholen namen deel aan de vorming: het Atheneum Mariakerke in Gent, het Imelda-Instituut in Molenbeek, het Collège des Étoiles in Haren, het Instituut van de Zusters van Notre Dame in Anderlecht en het Institut Saint-Michel uit Neufchâteau.

In totaal gingen 40 deelnemers met alle sociaal-culturele achtergronden en alle overtuigingen de uitdaging aan om de taalbarrière te overwinnen om anderen te ontmoeten, uit te wisselen, ten goede te handelen en te inspireren om op hun beurt geïnspireerd en inspirerend burgerschap te genereren.

De ontdekking dat “vrede eerst bij jezelf begint” was de drijvende kracht voor de deelnemers tijdens de hele vorming, maar ook tijdens het slotevenement van de vorming 21 april in Brussel. Dit evenement, gewijd aan de vrede, bracht meer dan 150 mensen van alle generaties samen voor de Run4Unity wereldwijde estafetteloop, een nieuwe kans voor jongeren om hun concrete inzet voor vrede en broederschap te tonen. 

Deze inspirerende dag vol ontmoetingen, getuigenissen en workshops rond de thema’s vrede en dialoog, werd afgesloten in het Tour&Taxis-park aan de voet van de Obelisk van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, in aanwezigheid van Benjamin Dalle, Vlaams minister voor jeugd en jongeren, Elizabeta Kitanovic, mensenrechtenexpert bij de Conferentie van Europese Kerken, en Rkia Tiar, voorzitter van het European Women Faith Network.

De woorden van de jongeren die aan dit programma hebben deelgenomen, drukken voor zichzelf uit in welke mate vorming als Give Peace a Hand bijdraagt aan het vormen van burgers die zich engageren voor het welzijn van elke persoon:

Eloan, van de Saint-Michel-school in Neufchâteau

“Vrede, dit kleine woord van vier letters, is in werkelijkheid veel meer dan een eenvoudig woord, het is veel meer dan een ideaal van het leven of het einde van een oorlog, het is een kracht, het is de macht die we allemaal in ons hebben en dankzij welke wij de helden zullen worden van positieve en blijvende verandering in de samenleving. Maar bovenal ben jij de vrede, ik ben het en vooral wij! (...)” 

Ajar van het College Les Étoiles van Haren

Vrede is niet alleen de afwezigheid van oorlog. Ze is veel meer dan dat, (...) 

Vrede vereist dat we actief zijn in onze relaties en onze verlangens naar geweld beheersen. (...) Om vrede te hebben met jezelf en met anderen, moet je ook naar je hart luisteren. 

Vrede komt als we prettige relaties opbouwen op basis van goede waarden en ons vermogen om oplossingen te vinden voor problemen en meningsverschillen. 

Het is een manier van leven waarin respect, rust en vriendelijkheid essentieel zijn om geweld te stoppen. Het is een keuze om in vrede te leven die kan helpen gewelddadig gedrag te veranderen door harten en geesten te raken, zowel op persoonlijk niveau als in onze samenleving als geheel. (...)”

Lysander - Atheneum Mariakerke 

“Voor mij werd het concept van vrede na deze twee dagen veel breder dan de afwezigheid van oorlog. Vrede bestaat overal, maar wordt vaak overschaduwd door al het geweld in de wereld. Het is niet zo moeilijk om vreedzaam tegenover elkaar te zijn. Het enige dat nodig is, is een glimlach naar iemand op straat, een prettig gesprek, menselijk contact. Ongeacht iemands religie, etniciteit of geaardheid moeten we dit soort vredesboodschappen naar elkaar sturen. Zo creëren we een tolerante omgeving waarin geweld en onrechtvaardigheid geen plaats hebben.”

Cezar - Atheneum Mariakerke 

“Ik denk dat de concepten van vrede en dialoog hand in hand gaan. Dialoog is een vreedzame manier van communiceren. We nemen de tijd om echt naar elkaar te luisteren en staan open voor wederzijds leren. Door deze manier van communiceren kom je echt in contact met je gesprekspartner. Je creëert een verbinding. Dit is erg belangrijk voor het vinden van oplossingen of het nemen van beslissingen, omdat we elkaar veel beter begrijpen. Te vaak luisteren we niet echt naar wat de ander zegt. We zijn te bezorgd over wat we denken en we willen onze mening aan anderen opleggen. Er is geen openheid naar de ander. Door je echt open te stellen voor anderen, zal je visie op de wereld zich verbreden. En dat is natuurlijk altijd leuk.”