Wie zijn wij?

Dialogue4All is een dynamisch en praktisch vormingsproject in dialoog met als doel:


  • een cultuur van ontmoeting en dialoog tot stand brengen. 

  • van de dialoog een levensstijl maken vanuit de ontdekking van de eigen innerlijke wortels en inspiratie.  

  • een meer inclusieve, solidaire, duurzame en broederlijke samenleving opbouwen.

 

Onze visie

Dialogue4All beantwoordt aan de encyclieken "Fratelli Tutti" en "Laudato Si".


In die zin put het zijn inspiratie uit een christelijke visie op de mens en de menselijke samenleving, en meer specifiek uit de ervaring van dialoog die de afgelopen 80 jaar op alle niveaus van de samenleving binnen de Focolarebeweging is beleefd.


De Focolarebeweging is ontstaan uit de 'spiritualiteit van de eenheid', die de evangelische liefde en de Gulden Regel als uitgangspunt heeft.

Onze missie

Bewust maken van de dialoog als bron van individueel, gemeenschappelijk, sociaal en mondiaal welzijn. 


Leren dialogeren over specifieke kwesties. Fundamenteel daarbij is het waarderen van het anders-zijn van de ander, essentiëel in een pluralistische samenleving. 


De kwaliteit van interpersoonlijke relaties verbeteren zodat deze vruchtbaar worden.


Het besef van de eigen identiteit als persoon versterken als vertrekpunt van de dialoog. We nodigen ons publiek uit om, binnen een context van onderlinge dialoog, op zoek te gaan naar het eigen innerlijk potentieel en de eigen culturele en spirituele wortels en inspiratie. 


Geïnspireerd en inspirerend burgerschap bevorderen. Ons project stopt niet bij de grenzen van onze leefomgevingen maar beoogt maatschappelijke impact. Daarom willen wij een voedingsbodem creëren die een sneeuwbaleffect van positieve acties in de samenleving op gang kan brengen.